Presunúť na hlavný obsah

Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii dejepis - telesná a športová výchova – občianska náuka na plný úväzok

Úradné oznamy

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca  prijme:Učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelávanie v kombinácii dejepis - telesná a športová výchova – občianska náuka na plný úväzok –  s nástupom ihneď. Pracovný pomer – na dobu určitú zástup počas dlhodobej PN.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štruktúrovaný životopis,
  • doklady o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 11.04.2022 na adresu školy
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: pam@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Beňová, personalistka, tel. č. 041/4334172