Presunúť na hlavný obsah

Územný plán regiónu Žilinského kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva  oznamuje , že dňa 23.11.2022 bolo  doručená Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina informácia o správe o hodnotení  strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“  podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) obstarávateľom, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina.

Mesto Čadca ako dotknutá obec informuje verejnosť, že správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je zverejnená na internetovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie, t.j. do 16.12.2022.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa  09.12.2022 o 10.00 hod. na adrese: Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Konzultácie sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni od 8.00 hod- 14.00 hod. na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, tel.č. 041/7335696