Presunúť na hlavný obsah

Voľné miesto učiteľ predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Podzávoz

Úradné oznamy

Učiteľa/ku pre predprimárne vzdelávanie na plný úväzok - s nástupom 01.09.2022. Pracovný pomer – na dobu určitú zástup počas dlhodobej PN.

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – príloha č.1 a v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.


Zoznam požadovaných dokladov

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • štruktúrovaný životopis,
  • doklad o ukončenom vzdelaní,

  • súhlas na spracovanie osobných údajov  zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte do 22.08.2022  na adresu školy Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, 022 01 Čadca alebo na email: riaditel@skolapodzavoz.sk

Kontaktná osoba: PhDr. Peter Jurga, riaditeľ školy, tel. č. 041/4334172