Presunúť na hlavný obsah

Výrobná skladová hala SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA- zisťovacie konanie

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 08.09.2022 bolo doručené Okresným úradom v Čadci, odborom starostlivosti o životné prostredie oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomení o začatí konania navrhovateľa SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., Robotnícka 1, 017 01 Považská Bystrica „Výrobno skladová hala“ vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona“)  

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovej stránke MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk.sk/sk/eia/detail/vyrobn-skladova-hala-

Mesto Čadca ako dotknutá obec sprístupňuje celý rozsah dokumentácie oznámenia pre verejnosť a to v kanc. č. 202 na II. posch. Odd. ŽP OH Mestského úradu Čadca  s tým, že svoje stanoviská môže verejnosť písomne predložiť do 10 pracovných dní od zverejnenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tas sa považuje za súhlasné stanovisko.