Presunúť na hlavný obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy ul. M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca

Úradné oznamy

Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka Základnej školy ul. M. R. Štefánika 2007, 022 01 Čadca.

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo príslušnej kategórii odborného zamestnanca podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec v zmysle ust.§ 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požadované predpoklady:

 • ovládanie štátneho jazyka podľa ust. § 17 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť podľa ust. § 15 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zdravotná spôsobilosť podľa ust. § 16 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • riadiace a organizačné schopnosti

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školy
 • profesijný štrukturovaný životopis
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti §15ods.1 zákona č.138/2019
 • čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods.7 písm. a), c) a e) alebo ods.8 písm. c) zákona

Platové náležitosti:

Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 21. 06. 2022 do 12.00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca. Obálku označte heslom „VK – riaditeľ ZŠ, ul. M. R. Štefánika Čadca - neotvárať“ s uvedením odosielateľa a adresy.

Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ďalšie informácie: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, 041/4302277