Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditel'a/ky Mestského podniku služieb Čadca

Úradné oznamy

Názov zamestnávateľa:
Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284, 022 O 1 Čadca

Miesto výkonu práce:
Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284,02201 Čadca

Kvalifikačné predpoklady:
VŠ ll. stupňa

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle zák.č. 552/2003 Z.z.:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • splnenie kvalifikačných predpokladov,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,

Iné kritéria a požiadavky:

 • prax v riadiacej funkcii minimálne 3 roky
 • prax v danej alebo podobnej oblasti minimálne 5 roky
 • organizačné a manažérske schopnosti,
 • prax v technickej oblasti vítaná
 • všeobecný prehľad právnych predpisov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej
 • samosprávy, o obecnom zriadení, o majetku obcí,
 • spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť,
 • znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel),

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • vlastný projekt koncepcie rozvoja Mestskéhopodniku služieb Čadca (min. 3 strany)
 • doklad o požadovanej praxi,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zák Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pracovný pomer:
Pracovný pomer na dobu neurčitú, nástup podľa dohody.

Výberové konanie sa uskutoční:
Osobným individuálnym neverejnýmpohovorom kandidáta s výberovou komisiou.
Platové podmienky:
podľa zákona Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ďalšia informácia:

 • výberové konanie nie je v zmysle § 5 zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov,
 • výsledok výberového konania má odporúčací charakter. O vymenovaní riaditeľa príspevkovej organizácie Mestského podniku služieb Čadca rozhodne Mestské zastupiteľstvo mesta Čadca na návrh primátora mesta Čadca v súlade s § II ods. 4 písm. l) zákona Č. 369/1990 Zb. o
 • obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášku do výberového konania zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - riaditeľ/ka MsPS - NEOTV.ÁRAŤ" najneskôr do 14.11.2023 na adresu Mestský úrad Čadca, Nám. slobody 30,02201 Čadca. (Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Mestského úradu v Čadci).

Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnili vyššie uvedené požiadavky, oznámené najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Mesto Čadca si vyhradzuje právo neprizvat' na výberové konanie uchádzačov, ktorí nesplňajú všetky vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne alebo vyššie uvedeným spôsobom požadované doklady.

Mesto Čadca si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov, alebo výberové konanie v jeho
priebehu zrušit' bez udania dôvodu.