Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 14.12.2023 o 8.30 hod.

Úradné oznamy

Pozvánka Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2023 (štvrtok) o 8.30 hod vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 2. II. zmena rozpočtu Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika MAZANCOVÁ
 3. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2023. Predkladajú: Mgr. Ľubomír ŠKORVÁNEK, PhDr. Juraj KANTORÍK
 4. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe Dombytu Čadca od 01.01.2024 - 30.06.2024. Predkladá: PhDr. Juraj KANTORÍK
 5. Návrh VZN Mesta Čadca č. 8/2023 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia na území mesta Čadca. Predkladá: Ing. Emília ĎURANOVÁ
 6. Návrh VZN Mesta Čadca č. 9/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
 7. Návrh VZN č. 10/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Predkladá: Mgr. Jaroslav KUSKA
 8. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 10. Rôzne
 11. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).