Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 28.9.2023 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2023 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
  2. Informatívna správa o súdnych sporoch – Okresný súd Čadca sp. zn. 11C/29/2015 a Okresný súd Čadca sp. zn. 5C/324/2015. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
  3. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ SR – Zelená infraštruktúra v mestách a obciach k projektu: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Kýčerka v meste Čadca. Predkladá: Ing. Pavla ŠIMEKOVÁ, MBA
  4. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
  5. Nakladanie s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  6. Rôzne
  7. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).