Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 29. 6. 2023 o 8:30

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2023 (štvrtok) o 8:30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 2. Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2022. Predkladá: Mg. Erika MAZANCOVÁ
 3. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2022. Predkladajú: Pavol LATKA, Mgr. Ľubica KULLOVÁ, PhDr. Juraj KANTORÍK
 4. VZN Mesta Čadca č. 4/2023 o zákaze predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 5. VZN Mesta Čadca č. 5/2023 o verejnom poriadku. Predkladá: mjr. Mgr. František LINET
 6. VZN Mesta Čadca č. 6/2023 o ochrane pamätihodností na území mesta, o podmienkach výberu pamätihodnosti mesta a ich zápise do zoznamu pamätihodností mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 7. Návrh VZN č. 7/2023 o určení názvu verejného priestranstva na ,,Alej Jozefa Hnitku“. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Mesta Čadca č.1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 9. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Čadca v roku 2023 občianskym združeniam, spolkom, nadáciám a neziskovým organizáciám. Predkladá: PaedDr. Ján POLÁK
 10. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku, 26.- 27.8.2023. 11. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 11. Spustenie II. Etapy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s ním súvisiacich potrebných dokumentov. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 12. Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta Čadca v oblasti tepelnej energetiky na roky 2022-2027. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 13. Informatívna správa o príprave volieb do NR SR. Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 14. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 15. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 16. Nakladanie s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 17. Rôzne
 18. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Materiál k zastupiteľstvu

JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.