Presunúť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesto na ZŠ M. R. Štefánika - pedagogický asistent

Úradné oznamy

ZŠ, M.R.Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeru

 • Pracovná pozícia: pedagogický asistent – 1x 100%
 • Termín nástupu: 01.02.2023
 • Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.07.2023
 • Druh pracovného úväzku: 100%, pracovná doba: od 7,00-15,00 hod vrátane obedňajšej prestávky
 • Miesto výkonu práce: Základná škola, M.R.Štefánika 2007, 022 01 Čadca
 • Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

 • kvalifikačné predpoklady – úplné stredné vzdelanie s maturitou - v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre výkon funkcie – pedagogický asistent
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač)
 • ovládanie štátneho jazyka

Ďalšie požiadavky

 • prax v odbore vítaná,
 • vzťah a rešpekt k individualite dieťaťa,
 • znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet),
 • flexibilita, kreativita, kritické myslenie,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť,
 • trpezlivosť a ochota pomáhať, schopnosť pracovať tímovo.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP


Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: zsstefanikacadca@gmail.com do 30.01.2023

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001, vo výške 99 022,38 €, Názov projektu Rekonštrukcia časti strechy športovej haly na Ulici športovcov v Čadci