Presunúť na hlavný obsah

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca prijme 1 zamestnanca  na pracovnú pozíciu školský digitálny koordinátor.

Úradné oznamy

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca prijme 1 zamestnanca na pracovnú pozíciu školský digitálny koordinátor.

Pracovné miesto vytvorené cez Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií III-NIVAM.

 • Miesto výkonu práce: Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca
 • Termín nástupu: 01.09.2023
 • Rozsah úväzku: 100%

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača

 • Znalosť práce s PC
 • výborná znalosť digitálnych technológií, znalosť systému Microsoft 365 výhodou, znalosť systémov používaných v školstve výhodou

Vzdelanie

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č . 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského digitálneho koordinátora sú uvedené v prílohe č. 9 tejto vyhlášky)

Požadované VŠ vzdelanie II. stupňa, najmenej tri roky výkonu pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu,
 • profesijný životopis vo forme europassu (327_EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT- Slovenská verzia)
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore poskytnutie údajov o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.,
 • v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.

Doklady zasielajte do 18.8.2023 na adresu Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca.

Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, č.t. 0908422052, skola@zsrazusova.sk