Presunúť na hlavný obsah

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca prijme 1 zamestnanca  na pracovnú pozíciu školský psychológ

Úradné oznamy

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca prijme 1 zamestnanca na pracovnú pozíciu školský psychológ

Pracovné miesto vytvorené cez Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií III-NIVAM.

  • Miesto výkonu práce: Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca
  • Termín nástupu: 01.09.2023
  • Rozsah úväzku: 100%

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača - vzdelanie

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č . 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského psychológa sú uvedené v prílohe č. 11 tejto vyhlášky)

Ďalšie požiadavky

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu,
  • profesijný životopis vo forme europassu (327_EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT- Slovenská verzia)
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore poskytnutie údajov o bezúhonnosti podľa zákona 138/2019 Z. z.,
  • v prípade úspešnosti pri osobnom pohovore Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.

Doklady zasielajte do 18.8.2023 na adresu Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca.
Kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Maslíková, č.t. 0908422052, skola@zsrazusova.sk