Presunúť na hlavný obsah

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca prijme 5 zamestnancov na pracovnú pozíciu: pedagogický asistent

Úradné oznamy

Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca prijme 5 zamestnancov na pracovnú pozíciu: pedagogický asistent

 • Miesto výkonu práce: Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca
 • Termín nástupu: 01.09.2023
 • Rozsah úväzku: 100%

Kvalifikačné predpoklady:  Vzdelanie podľa zákona č .138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR  1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:  V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné predpoklady:

 • bezúhonnosť podľa § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického kontaktu, 
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti.   

Doklady zasielajte do 18.8.2023 na adresu  Základná škola, Rázusova 2260, 022 01 Čadca.

Kontaktná osoba:  Mgr. Zdenka Maslíková, č.t. 0908422052, skola@zsrazusova.sk