Presunúť na hlavný obsah

ZŠ M.R.Štefánika 2007 v Čadci prijme do pracovného pomeru - pedagogický asistent

Úradné oznamy
 • Pracovná pozícia: pedagogický asistent – 1x 100%
 • Termín nástupu: 01.09.2023 
 • Pracovný pomer: na dobu určitú do 31.08.2024  
 • Druh pracovného úväzku: 100%, pracovná doba: od 7,00-15,00 hod vrátane obedňajšej prestávky 
 • Miesto výkonu práce: Základná škola, M.R.Štefánika 2007, 022 01 Čadca
 • Mzda: v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z.z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

Predpoklady na výkon činnosti pedagogického zamestnanca

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre výkon funkcie – pedagogický asistent
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť (doloží iba úspešný uchádzač) 
 • ovládanie štátneho jazyka 

Ďalšie požiadavky

 • prax v odbore vítaná,
 • vzťah a rešpekt k individualite dieťaťa, 
 • znalosť práce s PC (Word, Power point, Excel, internet), 
 • flexibilita, kreativita, kritické myslenie,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, 
 • trpezlivosť a ochota pomáhať, schopnosť pracovať tímovo. 

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania 
 • štruktúrovaný profesijný životopis 
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15, ods. 3 Zákona č.138/2019 Z. z. o PZ a OZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov VZNP

 
Požadované doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte na e-mailovú adresu: zsstefanikacadca@gmail.com do 22.08.2023 

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.