Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca vyhlasuje konanie na výber uchádzačov - doplnenie stavu pracovných miest

Úradné oznamy

Mestský policajt – priamy výkon služby

Základné predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • vek 21 rokov a viac,
 • úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
 • fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť.

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • vítaný zbrojný preukaz,
 • vodičské oprávnenie sk. B.,
 • samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť,
 • znalosť slovenského jazyka slovom i písmom.

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku na území mesta Čadca v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Záujemcovia predložia nasledovné dokumenty:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • štruktúrovaný životopis,
 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom), osvedčený odpis alebo osvedčenú kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba príp. overenú fotokópiu dokladu o úspešnom absolvovaní kurzu odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti mestského policajta,
 • písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • čestné vyhlásenie a zdravotnej spôsobilosti,
 • z dôvodu rýchlejšej komunikácie uvedenie e-mailovej adresy a čísla telefónu (mobilu).

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie, psychodiagnostiky vybraných zručností a testu fyzickej zdatnosti. Dátum osobného pohovoru bude vybraným uchádzačom, ktorí predložili všetky vyššie uvedené doklady a splnili podmienky ( t. j. vek a úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou) oznámený v pozvánke na osobný pohovor. Na osobnom pohovore bude vybraným uchádzačom oznámený termín psychodiagnostiky vybraných zručností a termín testu fyzickej zdatnosti.

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 10.06.2024 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie - príslušník priameho výkonu služby“ na adresu:

Mestská polícia Čadca
ul. Slovenských dobrovoľníkov 985
022 01 Čadca

Kontakt pre poskytnutie informácií:

mjr. Mgr. František Linettel: 041/4332133
mobil: 0907 886 585
e-mail: mspcadca@gmail.com
www.policia.mestocadca.sk