Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 8852/2024-MM

Úradné oznamy

Dňa 10.4.2024 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od M & l Invest, s.r.o., Čadečka 3180, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 391m2 náletových drevín a krov (vŕba, čremcha, trnka, javor mliečny) Rastúcich na parcele č. CKN 2666/4 - 2666/20, 2666/32 v k.ú. Čadca. Dôvody – právoplatné stavebné povolenie na výstavbu garáží.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 23.4.2024 o 09:00 hod na MÚ Čadca, číslo dverí 201

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.