Presunúť na hlavný obsah

OZNÁMENIE o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Čadca

Úradné oznamy

Primátor mesta Čadca PhDr. JUDr. Matej Šimášek, PhD., oznamuje, že s účinnosťou od 05.04.2024 zanikol mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci Mgr. Michala DURAJA podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mandát poslanca zaniká vzdaním sa mandátu, ktoré bolo písomne doručené na Mestský úrad v Čadci dňa 5. 4. 2024.

V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.


Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 29. 11. 2022, náhradníkom do mestského zastupiteľstva mesta Čadca so získaným najvyšším počtom platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom došlo k zániku mandátu z vyššie uvedených dôvodov, je  


                                                                                             Mgr. Jozef Rucek.


Funkcie poslanca mestského zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu v súlade s § 192 ods.  2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.