Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 16. 5. 2024 o 8.30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 16. mája 2024 (štvrtok) o 8.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 2. Informácia o zániku mandátu poslanca MsZ Čadca. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 3. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 4. Kontrola plnenia uznesení MZ. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 5. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 6. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe príspevkovej organizácie DOM KULTÚRY V ČADCI. Predkladá: Mgr. Veronika ZBONČÁKOVÁ
 7. Aktualizácia členov Komisií pri MZ v Čadci. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 8. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl, školského zariadenia a do obecnej školskej rady v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 9. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Čadca v roku 2024 občianskym združeniam, spolkom, nadáciám a neziskovým organizáciám. Predkladá: Ing. Petra ĎURANOVÁ
 10. Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu mesta Čadca. Predkladá: Ing. Vladimír KRČMÁRIK
 11. Harmonogram zasadnutí MZ mesta Čadca na rok 2024. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 12. Revitalizácia areálu – bývala Základná škola A. Hlinku, Čadca. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 13. Nakladanie s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Monika MICHALISKOVÁ
 14. Rôzne
 15. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).