Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie MZ 20. 6. 2024 o 8:30 hod.

Úradné oznamy

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2024 (štvrtok) o 8.30 hod. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: JUDr. PhDr. Matej ŠIMÁŠEK, PhD.
 2. Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 3. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2025. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 5. Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2023. Predkladá: Mg. Erika MAZANCOVÁ
 6. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2023. Predkladajú: Mgr. Ľubica KULLOVÁ, Mgr. Ľubomír ŠKORVÁNEK
 7. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe DOMBYTU Čadca od 01.07.2024-31.12.2024. Predkladá: Mgr. Ľubomír ŠKORVÁNEK
 8. Dohoda o urovnaní súdneho sporu o určenie vlastníckeho práva sp. zn. 9C/112/2023 medzi mestom Čadca a Ján Šopor, Hurbanova 1854/65, Čadca, SR a Stanislav Mariak, K. Košťala 573, Horní Datyně, Vratimov, ČR. Predkladá: Mgr. Monika MICHALISKOVÁ
 9. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Čadca č. 1/2023. Predkladá: Mgr. Monika MICHALISKOVÁ
 10. Správa o spustení II. etapy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji – rozšírenie plnohodnotného integrovaného dopravného systému na celé územie regiónu Turiec a vyhodnotenie I. etapy IDS ŽSK aj jeho vplyv na verejnú osobnú dopravu v rámci ŽSK. Predkladá: Ing. Elena GRAMBLIČKOVÁ
 11. Informatívna správa o príprave Bartolomejského hodového jarmoku, 24.-25.8.2024. Predkladá: Mgr. Katarína LUŠŇÁKOVÁ
 12. Vnútrobloky mesta Čadca – I. etapa. Predkladá: Ing. Ľubomír VOJÁR, PhD.
 13. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: RNDr. Anna BELOUSOVOVÁ
 14. Nakladanie s majetkom Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Iveta KULLOVÁ
 15. Rôzne
 16. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).