Presunúť na hlavný obsah

Výzva na voľbu členov rady Základnej školy s materskou školou, Horelica

Úradné oznamy

Výzva na voľbu členov rady školy v zmysle ust. § 1 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Mesto Čadca ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca, si Vám dovoľuje v súlade s ust. § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznámiť, že dňa 30. 06. 2024 končí funkčné obdobie  Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Horelica 429, 022 01 Čadca.

V zmysle § 25 ods. l zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 2 a 3 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, Vás zriaďovateľ Mesto Čadca vyzýva, aby ste do 30. 06. 2024 ustanovili radu školy.

Riaditeľka školy zabezpečí voľbu členov rady školy v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ust. § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.