Presunúť na hlavný obsah

Vybavovanie sťažností

Zásady podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontroly vybavovania sťažnostá v podmienkach Mesta Čadca, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Čadca v súlade so zákonom č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.