Presunúť na hlavný obsah

Zapojte sa do domáceho kompostovania

Životné prostredie

Mesto Čadca od júna 2011 začalo realizovať 1. etapu postupného zavádzania separovaného zberu komunálneho odpadu o zber biologicky rozložiteľných odpadov pri rodinných domoch do plastových biokompostérov o objeme 900 l. Finančné prostriedky na nákup 1000 ks biokompostérov získalo Mesto Čadca  v rámci schváleného projektu „ Integrované riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Čadca“. Mesto Čadca sa na projekte podieľa spolufinancovaním vo výške približne päť percent.

Cieľov tohto projektu je zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu domácim kompostovaním. Rozmiestňovaniu biokompostérov predchádzala prednáška pre verejnosť o domácom kompostovaní, na ktorej si mohli záujemcovia vyzdvihnúť prvé žiadosti o pridelenie biokompostéra. V súčasnosti je podaných 550 žiadostí z toho si už 350 žiadateľov vyzdvihlo biokompostéry na užívanie.

Biokompostér sa bezplatne vypožičiava žiadateľom, ktorí sú vlastníkmi záhrad na území mesta Čadca a budú v ňom vykonávať domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Prípadní ďalší záujemcovia o biokompostér môžu podať žiadosť o pridelenie biokompostéra v podateľni Mesta Čadca.

Žiadosť je do 10 dní od podania na Mestskom úrade v Čadci vybavená. Je potrebné, aby sa žiadatelia o pridelenie biokompostéra dostavili počas stránkových hodín na MsÚ Čadca, odd. životného prostredia a odpad. hospodárstva 2. posch. č. dverí 2. a podpísali zmluvu o výpožičke medzi Mestom Čadca a vypožičiavateľom. Po podpísaní zmluvy si môže žiadateľ biokompostér priamo v budove Mestského úradu prevziať a odviezť vlastným dopravným prostriedkom ( poskladaný sa zmestí do kufra osobného auta) prípadne sa dohodnúť s pracovníkmi odd. ŽPaOH na spôsobe jeho prevzatia.

Žiadosť si môžete stiahnuť v prílohe k článku alebo si ju možno vyzdvihnúť Mestskom úrade Čadca, odd. životného prostredia a odpad. hospodárstva.