Presunúť na hlavný obsah

Triedený zber odpadov na území mesta Čadca

Životné prostredie

Náklady mesta Čadca na prevádzku triedeného zberu tvoria významnú položku v rámci rozpočtu mesta, a preto je potrebné a dôležité zaoberať sa otázkou organizácie triedeného zberu a snažiť sa tieto náklady optimalizovať. Mesto Čadca má zavedené dva systémy zberu triedených zložiek komunálnych odpadov a to:

pre triedený zber komodít papier, sklo a plasty na sídliskách má zavedený kontajnerový systém, to znamená zber prostredníctvom zberných nádob o objeme 1100 l na jednotlivé triedené zložky komunálnych odpadov, vrecový systém zberu triedených zložiek komunálnych odpadov pre rodinné domy.

Na triedený zber mesto ročne vynaloží cca 150 000€ mimo elektroodpadu a nebezpečných odpadov. Náklady na triedený zber tvoria položky, ktoré sú ovplyvnené mnohými parametrami. Je to hustota zbernej siete, vyťažiteľnosť a efektivita zbernej siete. Efektivita zbernej siete je stále nízka, pretože vo vytriedených zložkách je vysoký podiel nečistôt, tzn., že sú tam nahádzané odpady, ktoré tam nepatria.

Na základe vykonanej analýzy je najmenšie znečistenie v komodite sklo pri vrecovom spôsobe zberu. V zbernej nádobe určenej na sklo sa nachádzajú okrem skla rôzne prímesi z papiera, kovové zátky, kovové štuple, keramika, zrkadlá a pod. V zberných nádobách určených na papier sú okrem papiera prímesi textilu, PET fliaš, plienky, špinavé hygienické vreckovky a iné veci, ktoré tam nepatria.

Najviac znečistenou komoditou sú plasty. Okrem plastov sa nachádzajú rôzne nečistoty, ktoré možno charakterizovať skôr ako zmesový komunálny odpad.

V roku 2012 sa vytriedilo 324 t skla, 286 t papiera a 146 t plastov. Ďalších 97 ks veľkoobjemových zberných nádob v množstve 126 t išlo na skládku znečisteného vytriedeného odpadu, ktorý bol v rámci systému zozbieraný, prešiel triediacou linkou a následne musel byť skládkovaný. Celkové náklady, ktoré boli zbytočne vynaložené na nakladanie s týmito tonami nečistôt predstavujú približne 11 500€ mimo režijných nákladov súvisiacich s dotrieďovaním zozbieraných vytriedených odpadov.

Pochváliť možno najmä základné školy na území mesta, ktoré sú zapojené do triedeného zberu, pretože v zbieraných komoditách je minimálne množstvo znečisťujúcich látok. Z toho vyplýva, že osvetová činnosť a environmentálne vzdelávanie na školách je na dobrej úrovni.

Ako občanov prinútiť, aby odpad triedili a neodhadzovali do nádob rôzne iné odpady?

Keďže nie je možné občanov, ktorí triedia zvýhodňovať znížením poplatku, mesto pristúpi ku kontrole zberných nádob a to tým, že pred vyprázdňovaním zbernej nádoby pracovníci prekontrolujú zbernú nádobu a v prípade, že sa v nádobe nachádza iný druh odpadu, nádobu nevyprázdnia a poznamenajú si číslo domu. Občania budú upovedomení o dôvode nevyprázdnenia zbernej nádoby písomne. V prípade, že sa to bude opakovať, bude použité vyvesenie zoznamu obyvateľov, ktorí netriedia na mestskej informačnej tabuli. V najhoršom prípade možno takýchto občanov riešiť v priestupkovom konaní. Dúfame, že nebude potrebné k takýmto krokom pristupovať. Samozrejme budú zverejnené mená aj tých občanov, ktorí poctivo triedia, ako pozitívny príklad pre ostatných obyvateľov.

Zavedenie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov bude riešením podpory triedeného zberu. To znamená, že výrobca obalu alebo výrobku bude zaň zodpovedný od štádia jeho vývoja až po štádium konca jeho životnosti.

Snahou mesta je zaviesť triedený zber vo všetkých oblastiach. Týka sa to nielen škôl, ale aj reštaurácií, nákupných centier, športových areálov, priemyselných podnikov, autobusovej a železničnej stanice, trhov, priestorov spoločenských podujatí, pri organizovaní slávností a pod. V súčasnosti je napojených na triedený zber len 78 organizácií. A čo ostatné organizácie?

Priznávame aj to, že občania bývajúci na sídliskách často urgujú preplnené a nevyvezené zberné nádoby na triedený zber. Pravdou je ale aj to, že niekto hodí kartónový obal do zbernej nádoby bez toho, aby ho zhutnil a už je zberová nádoba plná a ostatným to bráni túto nádobu využiť. Pritom stačí tak málo. Preto je potrebné, aby občania sledovali svojich susedov a upozorňovali ich na túto skutočnosť. Dúfame, že nastane situácia a občania si z toho vezmú ponaučenie.

Cieľom Programu odpadového hospodárstva SR do roku 2015 je zvýšiť podiel triedených zložiek odpadu domácnosti na 35% hmotnosti vzniknutých odpadov a do roku 2020 až 50%. Z tejto záväznej časti programu musí Mesto Čadca vychádzať pri spracovaní svojho programu, ktorý sa v súčasnosti spracováva. Zatiaľ je i napriek snahe podiel triedených zložiek okolo 10% z celkovej hmotnosti vzniknutých odpadov. Veríme, že spoločnými silami sa podarí mestu zvýšiť podiel triedených zložiek a tým sa ušetria prostriedky na vynakladané na zneškodnenie.