Presunúť na hlavný obsah

Oznamovacia povinnosť o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Životné prostredie

Oznamovacia povinnosť podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výzva občanom na splnenie oznamovacej povinnosti

Mesto Čadca ako príslušný správca dane v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých občanov, ktorí majú na území mesta Čadca trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo užívajú byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako vodná plocha, aby sa dostavili najneskôr do 30. 01. 2015 na Mestský úrad Čadca, referát životného prostredia za účelom splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pre určenie poplatku za komunálne odpady na rok 2015.

Zároveň budú občanom bývajúcim v rodinných domoch poskytnuté jutové vrecia na triedený zber komunálnych odpadov.

Výzva pre právnické osoby a podnikateľov

Mesto Čadca ako príslušný správca dane v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov vyzýva právnické osoby a podnikateľov, ktorí sú oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území mesta Čadca, aby sa dostavili najneskôr do 30. 01. 2015 na Mestský úrad Čadca, referát životného prostredia za účelom splnenia oznamovacej povinnosti podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov za účelom zberu komunálnych odpadov a určenia poplatku na  rok 2015.

Zároveň si každý subjekt prevezme etiketu na zbernú nádobu na komunálne odpady na rok 2015.  Bez označenia zbernej nádoby nebude uskutočnený vývoz a bude voči každému subjektu zahájené správne konanie.

Nálepky odvoz komunálny odpad