Presunúť na hlavný obsah

Oznam o zbere triedeného odpadu marec 2015

Životné prostredie

Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým občanom mesta bývajúcich v rodinných domoch, že  triedený zber odpadov sa uskutoční

v časti Podzávoz, Milošová, Čadečka, Horelica dňa:

  • 2. marca 2015 plasty, tetrapaky, kovové obaly
  • 4. marca 2015 sklo

územie mesta Čadca a  časti Rieka,  Sihelník,  Kyzek, osady na území mesta Čadca dňa:

  • 3. marca 2015 plasty, tetrapaky, kovové obaly
  • 5. marca 2015 sklo

Žiadame občanov, aby vytriedený odpad s naplnenými nezaviazanými vrecami s nalepenými čiarovými kódmi v deň zberu vyložili na prístupné miesto do 7.00 hod. Zároveň žiadame, aby do vriec na plasty nedávali obaly znečistené chemikáliami a olejmi,  podlahové krytiny, gumu, molitan a pod.

Do vriec na sklo nedávať žiarovky, žiarivky, zrkadlá, sklo s drôteným výpletom, korky, gumy, porcelán, keramiku, fľaše z umelej hmoty, obrazovky, znečistené sklo a pod.

na celom území mesta Čadca dňa:

  • 18. marca 2015 zber papiera

Papier je potrebné vyložiť na prístupné miesto do 7.00 hod.