Presunúť na hlavný obsah

Kde odovzdať opotrebované pneumatiky?

Životné prostredie

Mesto Čadca začne od 3. októbra 2016 so zberom nebezpečných a objemných odpadov.

V tejto súvislosti opätovne upozorňuje občanov a podnikateľov, že nie je možné opotrebované pneumatiky odovzdávať vývozcovi odpadov alebo do zberného dvora, pretože nie sú súčasťou komunálnych odpadov.

Nový zákon o odpadoch platný od 1. 1. 2016 zaviazal výrobcov pneumatík zabezpečiť ich bezplatný spätný zber v rámci siete distribútorov bez obmedzenia množstva, čo sú  predajné miesta, ktoré sú povinné bez nároku na kúpu novej pneumatiku prevziať. Okrem distribútorov majú túto povinnosť aj  pneuservisy, aj keď pneumatiky nepredávajú.

Kto je považovaný za výrobcu pneumatík?

Za výrobcu pneumatík sa považuje podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá uvádza pneumatiky na trh. Dotýka sa to aj distribútorov pneumatík v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja, ktorí sú povinní zabezpečiť spätný zber,  a to najmenej na jednom mieste v každom okrese, ak distribuuje pneumatiky konečnému používateľovi.

Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje ten, ktorý dodáva pneumatiky pre výrobu motorových alebo nemotorových vozidiel, ktoré boli následne namontované na vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

Zákon o odpadoch ukladá povinnosť konečnému spotrebiteľovi odovzdať odpadové pneumatiky výhradne distribútorovi pneumatík. Žiaden iný subjekt by ich nemal od konečného používateľa odobrať, teda ani zberné dvory, pretože by konali v rozpore so zákonom o odpadoch.

Pokuty pre distribútorov aj nezodpovedných občanov

Distribútor, ktorý odmietne prevziať pneumatiku, dopustí sa porušenia zákona o odpadoch, za čo mu hrozí pokuta od 800 € do 80 000 eur.

Občan ako konečný používateľ, ktorý neodovzdá opotrebovanú pneumatiku distribútorovi, dopustí sa priestupku, za čo mu možno uložiť pokutu do 1 500 eur. Tak isto právnické osoby alebo podnikatelia, ktorí neodovzdajú pneumatiky distribútorovi, môžu byť sankcionovaní pokutou od 1 200 € do 120 000 €.

Z toho dôvodu mesto Čadca odporúča distribútorom, aby sa zapojili do kolektívneho systému spätného zberu pneumatík a uzatvorili zmluvu s niektorou z organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá im bez problémov zabezpečí bezplatný zvoz a likvidáciu  pneumatík.

Kto je OZV pre pneumatiky?

Je to podnikateľ alebo organizácia, ktorej MŽP SR udelilo autorizáciu na nakladanie s týmto odpadom – s pneumatikami.

Kde možné nájsť OZV?

Prvá organizácia, ktorej bola udelená autorizácia je firma Eltma, ktorá ponúka bezplatné riešenie pre distribútorov s garanciou zvozu do 10 dní od objednávky. Dokumenty pre registráciu a kontakty  možno nájsť na www.eltma.sk

Ďalšie autorizované firmy sú uvedené na internetovej stránke MŽPSR.