Presunúť na hlavný obsah

Mesto uspelo v ďalšom projekte. V areáli zberného dvora pribudne kompostáreň.

Životné prostredie

Mestu Čadca sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok vo výške 497 950,31 eur na výstavbu kompostárne. Finančné prostriedky získalo v rámci projektu "Kompostáreň - Čadca" z operačného programu Kvalita životného prostredia.

Projekt prinesie viaceré pozitíva

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ( BRKO) -  trávna biomasa, lístie, drevitá hmota a pozberové zvyšky z pestovania ovocia a zeleniny zo záhrad v meste Čadca. Realizáciou projektu dosiahneme  naplnenie environmentálnej politiky spoločnosti, ako aj úsporu nákladov za zneškodnenie odpadov skládkovaním, zníženie množstva odpadu a následné zníženie zaťaženia životného prostredia odpadmi.

Realizáciou projektu bude vybudované nové zariadenie na zhodnocovanie BRKO a zabezpečenie hnuteľných veci na zhodnocovanie BRKO ako:

  • kolesový traktor určený a slúžiaci na zhodnocovanie BRKO,
  • čelný nakladač na kolesový traktor  s prídavným náradím určený a slúžiaci na zhodnocovanie BRKO,
  • drtič drevného odpadu určený a slúžiaci na zhodnocovanie BRKO,
  • ťahaný prekopávač kompostu určený a slúžiaci na zhodnocovanie BRKO,
  • bubnový rotačný triedič - triedič kompostu s manipulačným podvozkom určený a slúžiaci na zhodnocovanie BRKO,
  • geotextília na prekrytie kompostu určená a slúžiaca na zhodnocovanie BRKO,
  • čerpadlo ponorné - kalové určené a slúžiace na zhodnocovanie BRKO,
  • testovací kufor s meracími zariadeniami určenými a slúžiacimi na zhodnocovanie BRKO.

Kapacita zariadenia bude 450 t BRKO za rok a produkcia kompostu z tohto objemu bude približne na úrovni 100 až 150 t.

Realizácia tohto projektu je ďalšou zo série aktivít mesta, ktoré aktívne prispievajú k ochrane životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.