Presunúť na hlavný obsah

Právnické osoby a podnikatelia - od 1.7.2016 vás čakajú nové povinnosti

Životné prostredie

Od 1. júla 2016 tohto roku začne podľa nového zákona o odpadoch platiť veľmi dôležitá, a v rámci fungovania systému, prelomová zmena.

Nový hráč v systéme odpadového hospodárstva

Na trh vstupuje nový hráč, tzv. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV). Táto organizácia preberie povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov, ako sú: obaly, neobaly (papier, sklo, plasty, kovy), elektro, batérie, akumulátory, na základe zmluvného vzťahu.

Kto je výrobca vyhradených výrobkov

  • Výrobca obalov – podnikateľ, alebo PO, ktorá používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov. Prípadne ak sa pre tieto osoby balí alebo plní tovar. Ak podnikateľ alebo PO ako distribútor uskutočňuje odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie, ďalej ak ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti, ...
  • Výrobca neobalov – osoba, ktorá v rámci svojho podnikania uvádza na trh neobalový výrobok ( výrobky z plastov, papiera, skla, materiály vyrobené na báze lepenky)
  • Výrobca elektra – v § 32 ods. 16 zákona o odpadoch je konkrétne definovaný.
  • Výrobca batérií, akumulátorov a pneumatiky je ten, kto ako prvý uvádza výrobok na trh v SR.

Povinnosť registrácie na MŽP SR

Výrobcovia, ktorí balia produkt do akéhokoľvek obalu a výrobcovia neobalových produktov (papier, sklo, plasty, kovy ) sa mali do 30.1.2016 zaregistrovať na Ministerstve ŽP SR. Nesplnenie si tejto povinnosti je v rámci zákona riešené vysokou pokutou.

Uzatváranie zmlúv medzi právnickými osobami a OZV

Výrobca vyhradených výrobkov (bod 1-4) musí mať po novom uzatvorené dve zmluvy. Prvá sa musí uzatvoriť s OZV, napríklad: kvetinárstvo balí kvety do fólie, tie sú vnímané ako obal, a preto podľa zákona musí byť s organizáciou uzatvorená zmluva.

Druhá so zvozcom odpadu. Táto sa uzatvára preto, lebo doteraz títo „baliči“ (definícia podľa starého zákona) odpad z obalov a neobalov považovali za komunálny odpad. V rámci nového zákona sa odpad z prevádzok nepovažuje za komunálny odpad, musí sa zbierať oddelene, evidovať oddelene a zabezpečiť jeho odvoz a likvidáciu zvozcom, s ktorým uzatvorí zmluvu. Vysvetlíme si to na príklade pizzerie: odpad, ktorý vyprodukujú jej zamestnanci a nesúvisí s činnosťou pizzerie, je chápaný ako KO a o tento sa aj naďalej postará mesto ako doteraz. Na odpad, ktorý vzniká z prevádzky (iný ako komunálny), je potrebné uzavrieť zmluvu so zvozcom, a to na triedený odpad aj ten, ktorý smeruje na zneškodnenie. Doteraz to fungovalo tak, že o všetok tento odpad sa staralo mesto.

Je v záujme všetkých fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, aby uvedené zmeny aplikovali v súlade so zákonom.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte referát životného prostredia MsÚ Čadca na tel. čísle: +421 41 430 22 24.