Presunúť na hlavný obsah

Oznam o jesennom zbere objemných odpadov

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že bude vykonaný jesenný zber objemných odpadov, elektroodpadov, olejov, príp. nebezpečných odpadov z komunálneho odpadu a to nasledovne:

Občan nahlási najneskôr do 04.10.2021 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270, e-mailom peter.jopek@mestocadca.sk, jana.gavlakova@mestocadca.sk, alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201, potrebné údaje a aký druh odpadu chce odovzdať. 
Mesto oznámi občanovi termín odvozu odpadu, aby zbytočne odpad nebol vopred vykladaný na verejné priestranstvo. Pri odovzdaní odpadu je povinný každý občan predložiť doklad totožnosti. Tento údaj bude zaznamenaný do evidenčného listu o odpadoch. Tí, ktorí nenahlásia odpad na vývoz a tento vyložia, náklady na odvoz a skládkovanie  budú vyúčtované zmysle cenníka zvozcu odpadu. 

Zároveň upozorňujeme, že nejde o službu, ktorá má zabezpečiť zber odpadov z vypratávania celej domácnosti alebo zo stavebných a rekonštrukčných prác.

Pokiaľ má občan viac  kusov objemného odpadu, môže ho odovzdať na zbernom dvore v Čadci – Podzávoz, a to v dňoch pondelok - piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.