Presunúť na hlavný obsah

Vypracovanie strategického dokumentu Územný plán Žilinského kraja

Životné prostredie

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva týmto informuje o oznámení podanom Okresným úradom v Žiline, odborom starostlivosti o životné prostredie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán Žilinského kraja“, obstarávateľom Žilinský samosprávny kraj.

Oznámenie je verejne prístupné na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33, 010 08 Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia.