Presunúť na hlavný obsah

Informácia k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“

Životné prostredie

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu v Čadci, č.d. 202 alebo na internetovej stránke:
https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn

Taktiež je možné počas trvania procesu posudzovania správu konzultovať na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 01 Žilina, tel. č. 041/7335696.

Stanovisko verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ je možné predkladať najneskôr do 17.07.2022 na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

Email: dagmar.grofova@minv.sk
Tel. 041/733 5696