Presunúť na hlavný obsah

Oznam o jesennom zbere objemných odpadov 2022

Životné prostredie

Mesto Čadca oznamuje občanom, že bude vykonaný jesenný zber objemných odpadov, elektroodpadov, olejov, batérií a akumulátorov, príp. iný nebezpečný odpad z komunálneho odpadu a to nasledovne:

Občan nahlási najneskôr do 28.09.2022 na Mestský úrad Čadca, č.t. 041/4302270, č.t. 0905470380, alebo e-mailom  jana.gavlakova@mestocadca.sk, alebo osobne na MÚ Čadca, II. poschodie, kanc.č. 201 potrebné údaje a druh odpadu, ktorý chce v rámci zberu odovzdať. 

Mesto oznámi občanovi termín odvozu odpadu, aby zbytočne odpad nebol vopred vykladaný na verejné priestranstvo.  Tí, ktorí nenahlásia odpad na vývoz a tento vyložia, náklady na odvoz a skládkovanie  budú vyúčtované zmysle cenníka zvozcu odpadu.  

Zároveň upozorňujeme, že nejde o službu, ktorá má zabezpečiť zber odpadov z vypratávania celej domácnosti alebo zo stavebných a rekonštrukčných prác. Drobný stavebný odpad možno doviesť na zberný dvor, avšak tento odpad je spoplatnený, a preto nebude v rámci jesenného zberu prevzatý do zberného dvora. Stavebný odpad z rekonštrukčných a stavebných prác je povinný každý pôvodca odovzdať na skládku odpadov.

Pokiaľ má občan viac  kusov objemného odpadu, môže ho odovzdať na zbernom dvore v Čadci – Podzávoz, a to v dňoch pondelok - piatok od 8.00 – do 14.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod. Každý objemný odpad musí byť rozobraný, aby bol zmenšený jeho objem.