Presunúť na hlavný obsah

Oznam o termíne a mieste verejného prerokovania - PHSR ŽSK 2021+

Životné prostredie

Žilinský samosprávny kraj oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ na životné prostredie podľa zákona č. 24/006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene doplnení niektorých zákonov sa uskutočnídňa 14. júla 2022 o 10:00 hod., v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

Materiál, ku ktorému je možno predkladať stanoviská verejnosti je zverejnený na https:// www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho- samospravn