Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-35916/2022-MM

Životné prostredie

Dňa 12.08.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Čičková Melánia, Horelica 435, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny. Jedná sa o Lipu malolistú  s obvodom 361,10 rastúcu na parcele CKN. č. 996, v k.ú. Čadca vo vlastníctve žiadateľa. Obvod kmeňa dreviny bol meraný vo výške D1,3 – 130cm.  

Dôvody na výrub dreviny žiadateľ uvádza: ohrozenie zdravia občanov a ich majetku, padanie suchých konárov, ohrozenie železničnej trate.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub dreviny, 1ks Lipa malolistá s obvodom 361,10 cm. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: PONDELOK  26.09.2022 o 9:00 hod na adrese Horelica 435, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.