Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 36594/2022-MM

Životné prostredie

Dňa 27.9.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Harvaníková Anna, Podzávoz U Kadluba 1074, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).
Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, konkrétne o Lipu veľkolistú s obvodom – 1,55m na parcele  č. 9077, v k.ú. Čadca vo vlastníctve žiadateľa. Obvod kmeňa drevín bol meraný vo výške D1,3 – 130cm.  

Ako dôvody na výrub drevín žiadateľ uvádza: ohrozenie rodinného domu, prasknutie kmeňa, zhoršujúce sa poškodenie chodníka koreňovým systémom. 

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub dreviny - 1ks Lipa . Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 10.10.2022 o 09:00 hod na adrese Podzávoz U Kadluba 1074, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.