Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 39624/2022-MM

Životné prostredie

Dňa 3.10.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od AMK – TECH, Paláriková 2657, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 1ks dreviny, konkrétne  Tuja s obvodom 103/82 cm, rastúca na parcele č. 1276 v k.ú. Čadca vo vlastníctve žiadateľa. Obvod kmeňa drevín bol meraný vo výške D1,3 – 130cm.  

Ako dôvody na výrub drevín žiadateľ uvádza: poškodzovanie budovy(fasády, okná, základy), tienenie. Znemožnenie zateplenia budovy.  

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub dreviny - 1ks Tuja.

Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 17.10.2022 o 09:00 hod na adrese Palárikova  2657, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.