Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 39735/2022-MM

Životné prostredie

Dňa 5.10.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín od Mestský podnik služieb Čadca, Podzávoz 284, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 7ks drevín, konkrétne: Topoľ osikový – 1ks s obvodom 290cm na parcele 1172, Borovica čierna – 3ks s obvodmi: 94cm,94cm,73cm na parcele 409/1, Smrek obyčajný s obvodom 146 cm na parcele 1259, Lipa malolistá 1ks na parcele E 12982, Jaseň štíhly 1 ks s obvodom 130cm na parcele 409/1. Parcely sú v vlastníctve Mesta Čadca. Obvod kmeňa drevín bol meraný vo výške D1,3 – 130cm.  

Ako dôvody na výrub drevín žiadateľ uvádza: Topoľ – Suchý (ohrozenie chodcov a cyklotrasy). Borovice (stavebný zámer – parkovisko). Smrek – suchý. Lipa – v ochrannom pásme plynu, elektriky a vodovodnej pripojky. Jaseň – preschnutý, poškodenie bázy kmeňa (hniloba).

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub drevín: 1ks Topoľ osikový, 3 ks Borovice čiernej, 1ks Smrek obyčajný, 1ks Jaseň štíhly, 1 ks Lipa malolistá. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 17.10.2022 o 9:30 hod na adrese Paláriková 2657, pri TODAKU.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.