Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 40427/2022-MM

Životné prostredie

Dňa 19.10.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Jozefa Ďurčáka, Podzávoz 283022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).  Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 2ks drevín 

  • Jaseň: neurčený obvod    
  • Dub:   neurčený obvod         

Z dôvodu ohrozovania dvoch rodinných domov a hospodárskych budov. Tvorby tieňa a následného machu. Znečisťovania pozemku.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub 2ks hore špecifikovaných drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 25.11.2022 o 09:00 hod na adrese 17 novembra 1567 , 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.