Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 41307/2022-MM

Životné prostredie

Dňa 3.11.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od JJ ELECTRONICS, s.r.o., A.Hlinku 3, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 11ks drevín:

  • Smrek pichľavý: 3ks s obvodmi - 100 cm, 135cm, 130 cm.
  • Dub červený : 2 ks - 70cm, 130cm.
  • Breza obyčajná: 4ks - 150cm, 110 cm, 200, 120 cm.
  • Jaseň štíhly: 1 ks - 160 cm.
  • Borovica čierna: 1ks - 70cm. 

Dôvody – vyschnuté, prerastlé, tvarovo zdeformované stromy. Predchádzanie vzniku škôd na majetku.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub 11ks hore uvedených špecifikovaných drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa:  23.11.2022 o 09:00 hod na adrese A.Hlinku 3, 022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.