Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 43660/2022-MM

Životné prostredie

Dňa 16.12.2022 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Kysucká nemocnica s poliklinikou, Palárikova 2311, 022 16 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 5ks drevín:

  • Jelša 2 ks - obvod 80cm.
  • Breza 3 ks - obvod 80 cm.

Dôvody – plánovaná výstavba bytového domu.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub 5 ks hore uvedených špecifikovaných drevín.

Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 29.12.2022 o 09:00 hod na adrese Palárikova 2311, 022 16 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.