Presunúť na hlavný obsah

PHRaSR Žilinského samosprávneho kraja - záverečné stanovisko z posudzovania podľa EIA

Životné prostredie

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva  oznamuje, že dňa 12.09.2022 bolo  doručené Okresným úradom Žilina, odbor starostlivosti o ŽP,  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“)

Mesto Čadca ako dotknutá obec podľa § 14 ods. 5 zákona v prílohe zverejňuje záverečné stanovisko. Zároveň verejnosť má možnosť nahliadnuť do strategického dokumentu aj na webovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.