Presunúť na hlavný obsah

Verejná vyhláška Lukáš Prengel - oznámenie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou ŽP- 1162/2022/MM

Životné prostredie

Mesto Čadca ako príslušný orgán v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy podľa § 58 a § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. zákona o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)  (ďalej „vodného zákona“) a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) na základe žiadosti doručenej dňa 15.02.2022 a po doplnení žiadosti žiadateľa, Lukáša Prengela, bytom Chalupkova 159/6, 022 01 Čadca oznamuje podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začatie konania vo veci vydania súhlasu na zriadenej vodnej stavby - studne a o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd na parc. č. CKN 582 v kat. ú. Horelica.

V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona sa oznámenie o začatí konania účastníkom konania oznamuje verejnou vyhláškou.

Na základe uvedených skutočností správny orgán podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 16. novembra 2022  (streda) o 13.00 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Čadci, II. poschodie, kanc. č.dv. 201.

Do podkladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Čadci počas stránkových dní. Námietky a stanoviská k predmetu konania možno uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomnú plnú moc.

Doručuje sa:

Účastníci konania

  • 1.Lukáš Prengel, Chalupkova 159/6, 022 01 Čadca
  • 2.Emília Hluzáková, Horelica 359, 022 01 Čadca
  • 3. Mgr. Mária Šimaljáková, Horelica 356, 022 01 Čadca

Dotknuté orgány

  • 1.Mesto Čadca, OVÚPSPaD
  • 2.OÚ, pozemkový a lesný odbor, Palárikova 95, 022 01 Čadca

Toto oznámenie sa ostatným účastníkom konania doručuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, § 73 ods. 4 vodného zákona a  v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Čadca na dobu 15 dní. Posledný deň je deň vyvesenia oznámenia.