Presunúť na hlavný obsah

Oznam o začatí konania - Modernizácia železničnej trate v úseku štátna hranicaSR/ČR – Čadca – Krásno nad Kysucou

Životné prostredie

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 13.11.2023 bolo doručený zámer o navrhovanej činnosti a upovedomení o začatí konania „Modernizácia železničnej trate v úseku štátna hranicaSR/ČR – Čadca – Krásno nad Kysucou“, navrhovateľom, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31364501,  v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT a.s. Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 35729023.

Mesto Čadca oznamuje, že predmetný zámer  o navrhovanej činnosti je zverejnený na webovej stránke MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/-modernizacia-zeleznicnej-trate-v-useku-statna-hranica-sr-cr-cadca-kra

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje verejnosť, že do dokumentácie môže  nahliadnuť na uvedenej webovej stránke MŽP SR alebo na Mestskom úrade v Čadci, oddelení ŽP a OH, č.d. 202.

Zámer je verejnosti sprístupnený na obdobie 21 dní od zverejnenia, dokedy môže  doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.