Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 32785/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 02.6..2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Vladimír Padych, J.Kollára 755/4, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 2 ks Vŕba rakyta - viackmenná
  • 1 ks Jabloň planá, rastúcich na parcele C 3442/2 v k.ú. Čadca.

Dôvody – revitalizácia pozemku, uvedenie pozemku do pôvodného stavu. Dreviny zasahujú do cesty, ako el.vedenia.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 19.6.2023 o 09:00 hod na adrese Okružná 2, 022 01 Čadca, pri odbočke do Kyzka.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.
Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.