Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP-35119/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 10.7.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Božena Komínová, Turzovka stred 420, 023 54 Turzovka (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 1 ks Jaseň štíhly s obvodom 95 cm a 1 ks gaštan s obvodom nad 100 cm rastúcich na parcele C 7361   v k.ú. Čadca.

Dôvody – ohrozenie majetku, budov, jaseň je vysychajúci

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa: 11.08.2023 o 09:00 hod na adrese Podzávoz 981,  022 01 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.