Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 36304/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 8.8.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Anna Halfarová, M.R.Štefánika 2618/16,  022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).
Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 2 ks Smrek s obvodmi 50 cm, 110 cm rastúcich na parcele C 6225   v k.ú. Čadca. Dôvody – vrastanie do el. vedenia. 

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa:   23.08.2023 o 09:00 hod na adrese Čadečka 1754, 022 01 Čadca, 

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.