Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 36487/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 8.8.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od REZIDENCIA Májová, Kysucká cesta 940, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ). Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub

  • 5 ks Tuja západná s obvodmi: 56 , 94, 66, 69 a 50 cm,
  • 2 ks Tuja riasnatá s obvodmi: 69 a 94 cm,
  • 1 ks Borovica himalájska s obvodom: 78 cm,

rastúcich na parcelách: C 419, 420 v k.ú. Čadca.

Dôvody – demolácia rodinného domu, výstavba polyfunkčného objektu.

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa:
23.08.2023 o 10:00 hod na adrese Májová 1675/17, 022 01 Čadca,

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.