Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania ŽP- 828/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 25.1.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny od Jozef Kyzek, U Hluška 1012, 022 04 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 2ks drevín: breza - obvod 40 cm. Dôvody – nešpecifikované

Mesto Čadca ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 69, od.1 zák.č. 543/2002 z.z.  o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov a v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní v znení zmien a doplnkov  oznamuje účastníkom konania začatie správneho konania vo veci žiadosti o výrub 2 ks hore uvedených drevín. Týmto nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktorá sa uskutoční dňa:  06.2.2023 o 12:00 hod na adrese U Hluška 1012, 022 04 Čadca.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov konania na tunajšom Mestskom úrade v Čadci počas úradných dní, prípadne sa vyjadriť k podkladom.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.