Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ŽP-30812/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 27.02.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov žiadateľom Centrum siciálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 1 ks bližšie nešpecifikovanej dreviny, rastúcej na parc.č. C 1667/1 v kat.ú. Čadca – ostatná plocha z dôvodu, že strom bráni celkovej rekonštrukcie budovy a prístupu na pozemok.

Tunajší správny orgán vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje túto informáciu na dobu 5 pracovných dní na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.