Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o začatí správneho konania v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ŽP- 31369/2023-MM

Životné prostredie

Dňa 10.05.2023 bola Mestu Čadca doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov žiadateľom Spojená škola, Palárikova 2758, 022 01 Čadca (ďalej len žiadateľ).

Žiadateľ žiada o vydanie súhlasu na výrub 1 ks Smreka obyčajného s obvodom 110 cm, rastúceho na parc.č. C 1724/4 v kat.ú. Čadca – zastavaná plocha, nádvorie, z dôvodu plánovanej výstavby líniovej stavby, možného narušenia stability stromu, tesnej blízkosti budovy, a z dôvodu eliminovania rizík a bezpečnosti žiakov.

Tunajší správny orgán vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje začatie konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje túto informáciu na dobu 5 pracovných dní na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.